ALERT PRAWNY
02/09/2003
Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców
Przypominamy Państwu o zmianach przepisów kodeksu cywilnego, które weszły w życie z dniem 24 kwietnia 2003 r. Zmiany te polegały m.in. na dodaniu art. 6471 k.c., który uregulował wzajemne relacje wykonawcy z podwykonawcą oraz zasady odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Dodatkowo, na podstawie nowych przepisów, w umowie o roboty budowlane strony zobowiązane zostały do ustalania zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.
ALERT PRAWNY
01/09/2003
Termin zapłaty w transakcjach handlowych
Niniejszym informujemy Państwa o zmianach, które wprowadzi ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Od dnia 1 stycznia 2004 r. mają obowiązywać nowe przepisy, których celem jest m.in. dostosowanie wewnętrznych polskich regulacji w zakresie zwalczania opóźnień płatności w transakcjach handlowych do standardów i doświadczeń unijnych.
Niniejszy dokument ma na celu zasygnalizowanie wprowadzonych zmian oraz wstępne zapoznanie Państwa z ich zakresem. Niniejszy dokument nie stanowi porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych (czynności doradztwa podatkowego) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym ani też porady bądź opinii prawnej (pomoc prawna), o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. - o radcach prawnych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, sugerujemy Państwu skontaktować się z Państwa doradcą celem uzyskania opinii bądź porady o zakresie stosowania przepisów prawa i proponowanych rozwiązaniach. Niniejszy dokument nie stanowi porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych (czynności doradztwa
podatkowego) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym ani też porady bądź opinii prawnej (pomoc prawna), o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. - o radcach prawnych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, sugerujemy Państwu skontaktować się z Państwa doradcą celem uzyskania opinii bądź porady o zakresie stosowania przepisów prawa i proponowanych rozwiązaniach.